Reklamačný poriadok

Za účelom informovať spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako poskytovateľ služieb tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť   od 1. 3. 2017

Článok 1.

Základné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. a v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2017 Z.z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 2.

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Službou je akákoľvek činnosť alebo výkon ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne.

Bezpečnou službou je služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

Článok 3.

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak spotrebiteľovi bola poskytnutá služba nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká právo zákazníkovi na reklamáciu.

Článok 4.

Povinnosti spotrebiteľa

Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie služby, je povinnosť uplatniť prípadnú reklamáciu podľa možnosti ihneď bez zbytočného odkladu u osoby ktorá mu službu poskytla a to priamo na mieste kde mu bola služba poskytnutá alebo na adresu poskytovateľa služby.

Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne (napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne odborný posudok odborníka v danej službe alebo lekárska správa.)

Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu spotrebiteľa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie a dôkazov ktoré predložil spotrebiteľ.

Predávajúci po starostlivom preskúmaní reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr však do 30 dní.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru (doklad z registračnej pokladne, faktúru, kópia objednávky a pod.)

Záručná doba je 3 mesiace

Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol poskytovateľ služby.

Článok  6.

Chyby odstrániteľné

Spotrebiteľ má právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby počas poskytovania služby v momente keď sa dozvedel že služba nie je poskytovaná podľa známych štandardov.

Článok 7.

Chyby neodstrániteľné

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane poskytovateľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo choroby, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny.

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane spotrebiteľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo osobných obmedzení, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny alebo jej časti na základe dohody s poskytovateľom.

Článok 8.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

Článok 9.

Spoluúčasť spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby ktoré sú predmetom reklamácie.

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Majiteľ, zodpovedná vedúca: Katarína Lihocká

Miesto podnikania: Švermova 37, 960 01 Zvolen

Sídlo: Námestie SNP 69/38, 960 01 Zvolen

IČO: 506 430 29